Regulamin i Polityka Prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) jest wydany przez  Organizatora Wydarzenia pod nazwą: „EEJ FESTIWAL” (zwanego dalej:  „Festiwalem”), które odbędzie się w dniach 10-12 sierpnia 2023 roku  w Bieszczadach, w okolicy wsi Cisna, organizowanego przez Stowarzyszenie  EEJ, z siedzibą w Smolnik 1B, 38-543 Komańcza, posługujące się numerem  NIP: 6871979786 oraz wpisem do KRS o numerze 0001025016 (zwany dalej  “Organizatorem”).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania  Wydarzenia będą przebywać na Terenie Organizatora lub na Terenie  Festiwalu (zwanych dalej: „Uczestnikami”). Każdy Uczestnik obowiązany jest  stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia,  a także bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez określenie zasad wstępu,  zachowania się i korzystania z terenu i infrastruktury Festiwalu, a także  określenie warunków uczestnictwa w Wydarzeniu poprzez uregulowanie praw  i obowiązków Uczestników Wydarzenia w związku z posiadaniem biletu  wstępu na Wydarzenie. 
 

II. DEFINICJE

 1. FESTIWAL – impreza rozrywkowa, która odbędzie się w dniach 10-12 sierpnia 2023 roku w Bieszczadach, w okolicy wsi Cisna, w wydzielonym przez Organizatora miejscu (zwanym Terenem Festiwalu).
 2. ORGANIZATOR – Stowarzyszenie EEJ z siedzibą w Smolnik 1B, 38- 543 Komańcza, posługujące się numerem NIP: 6871979786, wpisaną do rejestru KRS 0001025016.
  PRZEDSTAWICIEL ORGANIZATORA – osoba identyfikująca się Identyfikatorem Technicznym o nazwie Organizator, uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu Organizatora.
 3. TEREN FESTIWALU – wyznaczony obszar Festiwalu, na który mogą wejść jedynie osoby posiadające Identyfikator lub Identyfikator Techniczny. Z ważnych powodów lokalizacja Terenu Festiwalu może zostać zmieniona przed Wydarzeniem, przy czym Organizator poda informację o zmianie do publicznej wiadomości na stronie www.eejfestiwal.pl nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 4. TEREN ORGANIZATORA – wyznaczony teren pozostający we władaniu Organizatora, obejmujący Teren Festiwalu jak i parkingi, wewnętrzne drogi dojazdowe, piesze ciągi komunikacyjne oraz zaplecze techniczne.
 5. STREFY – poszczególne strefy na Terenie Festiwalu lub Terenie Organizatora m.in.: Scena Festiwalowa, Strefa Chillout, Strefa Warsztatowa, Strefa Gastronomiczna, Strefa Namiotowa, Strefa Zaplecza Techniczno – Socjalnego. Dostęp do poszczególnych Stref jest uzależniony od posiadania odpowiedniego Identyfikatora Technicznego lub nabycia odpowiedniego rodzaju Biletu i wydania stosownie do tego odpowiedniego Identyfikatora.
 6. BILET – dowód zawarcia przez Uczestnika umowy z Organizatorem w zakresie uczestnictwa w Festiwalu. Warunkiem do nabycia Biletu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. W wypadku nabycia Biletu w dniu odbywania się Festiwalu, Uczestnik ma możliwość i obowiązek zapoznania się z jego treścią przed nabyciem Biletu. Bilet wymaga wymiany na Identyfikator, przed pierwszym wejściem na Teren Festiwalu lub do wybranej Strefy. Oznacza wszystkie kategorie Biletów, w tym Karnety.
 7. KASA BILETOWA – miejsce, w którym Przedstawiciel Organizatora dokonuje weryfikacji Biletów oraz wstępnej weryfikacji Uczestników w zakresie bezpieczeństwa Festiwalu.
 8. IDENTYFIKATOR – oznaczenie weryfikacji Biletu Uczestnika Festiwalu lub uprawnienia do wstępu Obsługi Festiwalu, którą Uczestnik Festiwalu oraz Obsługa Festiwalu zobowiązani są nosić na nadgarstku w czasie trwania Festiwalu.
 9. UCZESTNIK – osoba uczestnicząca w Festiwalu na podstawie Identyfikatora wydanego za zwrotem Biletu. Osoba małoletnia, która w dniu wymiany Biletu na Identyfikator ma ukończone 16 lat (osoba urodzona przed 1.07.2007 i w tym dniu), może uczestniczyć w niej samodzielnie. Uczestnikiem Wydarzenia może być także osoba małoletnia, która w dniu wymiany Biletu na Identyfikator nie ma ukończonych 16 lat (osoba urodzona po 1.07.2007), pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod pieczą której pozostaje (opiekun prawny lub osoba przez niego upoważniona), po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej; zakup biletu nie obowiązuje w przypadku osoby małoletniej, która w dniu wstępu na Wydarzenie nie ukończyła 3 roku życia (osoba urodzona po 1.07.2020). Opiekunowie dzieci do 3 roku życia oraz małoletni powyżej 16 roku życia zobowiązani są do posiadania przy wstępie na Teren Festiwalu lub do wybranej Strefy, dokumentu potwierdzającego wiek dziecka/małoletniego. Brak dokumentu jest równoznaczny z koniecznością zakupu biletu dla dziecka lub odmową wstępu bez opiekuna.
 10. OBSŁUGA FESTIWALU – osoby wyznaczone przez Organizatora do występu na Festiwalu, organizacji Festiwalu oraz działające w czasie Festiwalu na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na Terenie Festiwalu oraz na pozostałym Terenie Organizatora, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych.
 11. SŁUŻBY PORZĄDKOWE – Obsługa Festiwalu, będąca pracownikami agencji ochrony osób lub mienia powołanych przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo Uczestników oraz kontroli uprawnień wstępu Uczestników.

III. SPRZEDAŻ BILETÓW

 1.  Bilety sprzedawane są wyłącznie na stronie www.eejfestiwal.pl,  serwisie https://kicket.com/ oraz w kasach biletowych Organizatora. Bilety  mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Lista  autoryzowanych punktów sprzedaży jest dostępna na stronie  www.eejfestiwal.pl

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia limitów sprzedaży  Biletów na Festiwal.

 3. Odsprzedaż Biletów przez Uczestników możliwe jest wyłącznie za  wyraźną zgodą Organizatora. W wypadku odsprzedaży nabywający ma  obowiązek spełniać obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.

 4. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub  prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter  takiej odsprzedaży. Bilet może zostać natychmiast unieważniony w przypadku  odsprzedaży, próby odsprzedaży, próby skopiowania Biletu oraz  podejmowania innych działań, o których mowa w niniejszym punkcie, bez  prawa do zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.

 5. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja  1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety  wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie  sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo  grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”

 6. Bilet nabyty z naruszeniem powyższych postanowień może być  unieważniony przez Organizatora bez prawa do zwrotu należności.

 7. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty  zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty  z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez  Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych  niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje  odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Wydarzenie. Organizator  ostrzega, że w przypadku udostępnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie) osobie  trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji  spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową wymiany Biletu na  Identyfikator i wstępu na Festiwal.

 8. W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością chce uczestniczyć  w Wydarzeniu wraz z osobą wspierającą każda z tych osób zobowiązana jest  do posiadania Biletów.

 9. Z posiadania Biletu zwolnione są dzieci, które w dniu wstępu na Teren  Festiwalu nie ukończyły 6 roku życia (osoby urodzone po 10.08.2017). Dzieci,  które w dniu wymiany Biletu na Identyfikator mają ukończone 6 lat a nie mają  ukończonych 12 lat (osoba urodzona po 10.08.2011), mogą skorzystać z 50%  zniżki. Zwolnienie z konieczności zakupu Biletu oraz możliwość ze  skorzystania z 50% zniżki dla dzieci (6-12 lat) należy udokumentować  przedstawiając na wejściu na Wydarzenie dowolny dokument potwierdzający  wiek dziecka. W przypadku nieprzedstawienia dokumentu potwierdzającego  wiek dziecka, należy dokonać dopłaty do Biletu w wysokości różnicy pomiędzy  wartością Biletu a wartością Biletu ze zniżką, według cennika obowiązującego  w dniu zakupu lub zakupić Bilet.

 10. Poza przypadkami określonymi w niniejszym Regulaminie Organizator  nie akceptuje zwrotów biletów lub ich wymiany. 

IV. ZASADY WSTĘPU NA TEREN FESTIWALU ORAZ TEREN ORGANIZATORA

 1. Wstęp na Teren Festiwalu przysługuje osobie posiadającej ważny Bilet,  który przy pierwszym wejściu na Teren Festiwalu zostanie wymieniony na  opaskę. Każdorazowe wejście na Teren Festiwalu przysługuje tylko  Uczestnikowi Festiwalu z nieuszkodzoną opaską umocowaną na trwałe na  ręku.
 2. Bilet podlega weryfikacji w momencie wejścia przy Kasie Biletowej i  uprawnia do uzyskania opaski. Nie ma możliwości ponownego wykorzystania Biletu. Bilet nabywany w Kasie Biletowej nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób – w przypadku wykrycia takiego  postępowania, bilet traci swoją ważność. Imienny Bilet nabywany przez Sklep Internetowy może być drukowany i kopiowany wyłącznie w celu jednokrotnego wejścia na Teren Festiwalu i Tereny Organizatora i uzyskania opaski.

 3. Organizator samodzielnie określa Program Festiwalu, zaś Uczestnik  wyraża na to zgodę. Deklaracje Organizatora w zakresie poszczególnych  wydarzeń Festiwalu nie są wiążące poza ogólną deklaracją o profilu Festiwalu.

 4. Posiadanie Biletu nakłada na Uczestnika obowiązek zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na  stronie internetowej www.eejfestiwal.pl oraz u Organizatora.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, zniszczone lub skradzione Bilety.

 6. Zniszczenie Biletu może spowodować brak możliwości weryfikacji  ważności Biletu a w konsekwencji odmówienie wstępu.

 7. Organizator może odmówić wstępu na Teren Festiwalu i Teren  Organizatora oraz przebywania na niej osobom:
  – nie posiadającym ważnego Biletu lub opaski
  – znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków  odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających  substancji,
  -posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje,  środki lub substancje takiej jak alkohol, narkotyki oraz dopalacze
  – przejawiającym jakiekolwiek formy przemocy i dyskryminacji,  zachowującym się prowokacyjnie i niekulturalnie lub w inny sposób  stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa czy porządku Festiwalu,
  – posiadającym inne niebezpieczne przedmioty,
  – nie posiadającym dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu) lub odmawiającym jego okazania. 

 8. Organizator przewidział depozyt, płatny 30 zł za każdą pozostawioną rzecz.  Depozyt będzie też obowiązkowy dla osób, u których ochrona znajdzie  przedmioty uwzględnione w regulaminie jako niedozwolone.

 9. Wstęp do poszczególnych Stref mają osoby legitymujące się odpowiednią  opaską. Brak opaski może skutkować odmową wstępu do danej Strefy.

 10. Małoletni mogą być Uczestnikiem Festiwalu wyłącznie pod opieką rodziców  lub formalnie ustanowionych opiekunów prawnych. Organizator ma prawo  domagać się wykazania faktu, że są rodzicami lub opiekunami prawnymi  małoletniego. Dla małoletnich poniżej 6 lat Bilet jest bezpłatny. Rodzic bądź  opiekun prawny małoletniego ponosi pełną możliwą odpowiedzialność za  szkody i konsekwencje działań małoletniego na Terenie Festiwalu i Terenie  Organizatora.

 11. Jeśli w terminie trwania Festiwalu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub  na określonym jej obszarze obowiązywać będą przepisy ustanawiające  określone ograniczenia, nakazy lub zakazy dla organizatorów imprez  kulturalnych i rozrywkowych, Organizator zastrzega, że wstęp na Festiwale  będzie możliwy na podstawie przepisów ustanowionych przez właściwe  organy Administracji Państwowej.

V. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA WYDARZENIU

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Festiwalu oraz porządek podczas trwania Festiwalu, poprzez m.in.: 
  – Obsługę Festiwalu, Przedstawicieli Organizatora i Służby Porządkowe, wyróżniające się elementami ubioru; 
  -powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę; 
  – powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę;

  udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego; – zmianę miejsca Wydarzenia na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba;
  zmianę dnia i godziny rozpoczęcia Wydarzenia na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba, 
  – w związku z panującą sytuacją epidemiczną poprzez zastosowanie 
  – dodatkowych obostrzeń epidemicznych. 

 2. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu lub Terenie Organizatora zobowiązane są stosować się do poleceń Obsługi Festiwalu, Przedstawicieli Organizatora i Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Polecenia te dotyczyć mogą w szczególności:
  – potrzeby opuszczenia Terenu Festiwalu lub Terenu Organizatora w związku z powstałym zagrożeniem z podaniem sposobu zachowania się oraz wskazaniem miejsca do którego należy się udać (miejsce ewakuacji);
   opuszczenia Terenu Festiwalu lub Terenu Organizatora w związku z naruszeniem przez konkretnych Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu;
  – zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo Uczestnikom. 

 3. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu i Terenie Organizatora obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
 4. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Festiwalu lub Terenie Organizatora.
 5. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Festiwalu jak też na całym pozostałym Terenie Organizatora.

 7. Na Terenach Festiwali, Terenach Tranzytowych oraz Terenie Organizatora zabrania się:
  – wchodzenia na Teren Festiwalu i Teren Organizatora nie objętego Biletem Uczestnika;
  – wchodzenia w te części Terenu Festiwalu, w których oznaczono zakaz wstępu Uczestnika (np. zaplecze gastronomiczne, zaplecze organizacyjne, zaplecze techniczne)
  – stosowanie agresji fizycznej i słownej;
  – korzystania z pojazdów mechanicznych bez wyraźnej zgody Organizatora;
  – stwarzania zagrożenia dla siebie i innych osób przebywających na jej terenie;
  – podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu Festiwalu;
  – używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, społecznym czy orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej;
  – wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów;
  – rzucania przedmiotami;
  – rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, w których nie oznaczono wyraźnie, że jest to dopuszczalne;
  – zaśmiecania;
  blokowania wyjść oraz dróg ewakuacyjnych;
  – wprowadzania psów bez smyczy i pozostawiania ich bez opieki właściciela
  – wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku: płoty, parkany, ogrodzenia.
  wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla Uczestników.
  – posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych Uczestników (w tym materiałów pirotechnicznych)
  wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych oraz tzw.”dopalaczy”.
  posiadania i wnoszenia wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych lub puszkach metalowych na teren Festiwalu.
  wnoszenia i używania profesjonalnych aparatów fotograficznych i kamer wideo, bez zgody Organizatora. Zdjęcia mogą być robione wyłącznie dla celów prywatnych tak, aby nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom będącym w pobliżu.
  prowadzenia jakiejkolwiek działalności bez zgody Organizatora. u. używania dronów na terenie i nad Terenem Festiwalu i Terenem Organizatora bez zgody Organizatora.
  wnoszenia parasolek z ostrym zakończeniem.
  przebywania w stanie nietrzeźwym lub wpływem środków odurzających (osoby takie nie będą wpuszczane i będą usuwane z Terenu Festiwalu i Terenu Organizatora).

 8. Organizator jest uprawniony do utrwalenia przebiegu Festiwalu, a w szczególności zachowania się osób, przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Stosownie ogłoszenie dotyczące monitoringu oraz danych administratora danych osobowych związanych z rejestracją obrazu i dźwięku zostaną umieszczone na Terenach Festiwalu.

 9. W czasie Festiwalu Organizator, Uczestnicy Festiwalu oraz kontrahenci i osoby pracujące przy przygotowaniu i realizacji Wydarzenia, a ponadto inne osoby przebywające na Terenie Festiwalu lub w Strefach, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

VI. DODATKOWE OBOWIĄZKI I INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia i zmian w organizacji z uzasadnionych powodów, np. Siła Wyższa.

 2. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników Festiwalu, konieczność dokonania wymiany Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Wydarzenie Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są przybyć na miejsce Wydarzenia z odpowiednim, co najmniej godzinnym wyprzedzeniem

 3. Organizator informuje, że Uczestnik Wydarzenia lub inna osoba przebywająca na Terenie Festiwalu lub pozostałym Terenie Organizatora będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Zaleca się stosowanie ochraniaczy słuchu, szczególnie u dzieci. Podczas Wydarzenia mogą być używane światła stroboskopowe oraz efekty pirotechniczne.

 4. Organizator utrwala przebieg Festiwalu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Wydarzenia i wydarzeń w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika następuje z chwilą wstępu na Teren Festiwalu oraz Tereny Organizatora. Wizerunek osób przebywających na Terenie Festiwalu oraz Terenie Organizatora może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.

 5. Uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Wydarzeniu może wiązać się z ryzykiem zakażenia się wirusem SARS CoV-2, w szczególności w sytuacji nieprzestrzegania zasad postępowania ustalonych przez Organizatora, obowiązujących przepisów, wytycznych lub zaleceń właściwych organów administracji rządowej i zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

 6. Ze względu na przepisy związane ze stanem zagrożenia epidemicznego, obowiązujące w dniu Wydarzenia, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu osobom, które nie przestrzegają nakazu zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki. 

VII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO

 1.  W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Organizator informuje: 
  Celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z obowiązującymi w dniu Festiwalu przepisami, Uczestnicy Festiwalu mogą być zobowiązani do stosowania na Terenie Festiwalu środków ochrony osobistej, określonych w aktualnie obowiązujących przepisach, wytycznych lub zaleceniach, a także do stosowania się do obowiązujących aktualnie nakazów, zakazów i ograniczeń. Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do zapoznania się z aktualnie obowiązującymi przepisami, wytycznymi lub zaleceniami. Organizator ma prawo do odmowy wstępu na Festiwal oraz do usunięcia z Terenu Festiwalu Uczestników nie stosujących się do obowiązujących zasad postępowania, bez prawa do reklamacji i innych roszczeń. 

VIII. ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU WYDARZENIA

 1. Decyzje w zakresie odwołania Festiwalu, zmiany terminu Festiwalu lub zwrotu kwot uiszczonych przez Uczestników Festiwalu w związku z zakupem Biletów, tj. ceny i opłaty serwisowej (dalej łącznie „Kwota należności”), podejmuje Organizator, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 2. W przypadku odwołania Festiwalu lub zmiany jego terminu Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników Festiwalu, którzy nabyli Bilety na Festiwal, za pomocą wiadomości e-mail wysłanych na adresy podane w związku z zakupem Biletów, na stronie internetowej Organizatora www.eejfestiwal.pl oraz w mediach społecznościowych.

 3. Jeżeli odwołanie Festiwalu pozostaje w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19, termin zwrotu Kwoty należności wynosi 180 dni. Zwrot zostanie dokonany przy zastosowaniu metody płatności użytej przez Uczestnika przy zakupie Biletu.

 4. W przypadku zmiany terminu Festiwalu Uczestnik Festiwalu może wybrać czy zachować nabyty Bilet i wziąć udział w Festiwalu w nowym terminie, czy zrezygnować z Biletu i otrzymać zwrot uiszczonej Kwoty należności. Jeżeli zmiana terminu Wydarzenia pozostaje w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19 wyboru jednej z opisanych opcji Uczestnik Festiwalu może dokonać poprzez kliknięcie w odpowiedni link zamieszczony w otrzymanej wiadomości e-mail. Jeżeli Uczestnik wybierze rezygnację z Biletu i zwrot uiszczonej Kwoty należności, termin zwrotu biegnie od dnia złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z Biletu. Bilety zakupione w punktach stacjonarnych zachowują ważność, bez konieczności kontaktu z punktem zakupu Biletu.

 5. Jeżeli w związku ze zmianą terminu Festiwalu Uczestnik zdecyduje się zachować nabyty Bilet i wziąć udział w Festiwalu w nowym terminie, Bilet ten pozostaje ważny, bez względu na ewentualne zmiany cen Biletów na Festiwal w nowym terminie.

 6. Jeżeli w związku ze zmianą terminu Festiwalu Uczestnik Wydarzenia zdecyduje się zrezygnować z nabytego Biletu, zwrot uiszczonej przez niego Kwoty należności nastąpi na takich samych zasadach, jak w razie odwołania koncertu z zastrzeżeniem, że w takim wypadku terminy zwrotu biegną od dnia złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z Biletu.

 7. Jeżeli w przypadku zmiany terminu Festiwalu Uczestnik nie dokona wyboru żadnej z opcji przewidzianych w punktach poprzednich co najmniej 60 dni przed nowym terminem Festiwalu, przyjmuje się, że Uczestnik zdecydował się zachować nabyty Bilet i wziąć udział w Festiwalu w nowym terminie. 
  Oznacza to, że po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Uczestnik Festiwalu nie może już zrezygnować z nabytego Biletu i otrzymać zwrotu uiszczonej Kwoty należności. Rozwiązanie to podyktowane jest względami organizacyjnymi związanymi z organizacją dystrybucji Biletów, a w tym ograniczoną liczbą Biletów dostępnych na Festiwal.

IX. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zakończenia Festiwalu na adres e-mail: kontakt@eejfestiwal.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania.
 3. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 50 i 51 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń.
 5. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie EEJ Festiwal z siedzibą w Smolnik 1B, 38-543 Komańcza, posługujące się numerem NIP: 6871979786 oraz wpisem do KRS o numerze 0001025016. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Dla celów niniejszego Regulaminu, „Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Organizatora, w tym m.in. zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock down, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej. Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Uczestników Festiwalu za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. 
  1.  

X. DANE OSOBOWE 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie EEJ z siedzibą w Smolnik 1B, 38-543 Komańcza, posługujące się numerem NIP: 6871979786 oraz wpisem do KRS o numerze 0001025016 zwane dalej „Administrator”). XII. 68. Podanie danych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest konieczność przetwarzania danych w celu realizacji Imprezy. Przetwarzanie danych przez Administratora jest konieczne w celu realizacji Imprezy, a niemożność przetwarzania tych danych przez Administratora może uniemożliwić realizację usługi dla Uczestników. 
 2. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym Administratora lub jego podwykonawcom. Dane przetwarzane w celu realizacji Imprezy przetwarzane będą – przez czas jego trwania realizacji i w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń 
 3. Uczestnikom Imprezy przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO. 
 4. W zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w celach sprzedaży biletów administratorem danych osobowych uczestników jest serwis www.kicket.com. 
 5.  
 6.  

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Wydarzenia są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Wydarzenia będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Festiwalu lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży. 
 2. Status sponsora Wydarzenia przyznaje wyłącznie Organizator. 
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  – na stronie internetowej Wydarzenia, tj. www.eejfestiwal.pl;
  – w punktach informacyjnych Organizatora;
  – w kasach biletowych Organizatora. 
 4. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 46 na piśmie. 
 5. Służby Porządkowe i Informacyjne, a także Pracownicy Ochrony mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: 
  – warunki atmosferyczne – m.in. obfite opady deszczu i porywisty wiatr  uniemożliwiający prace montażowe scen zgodnie z przepisami BHP, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, 
  – działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.03.2023 i obowiązuje przez cały czas trwania EEJ festiwalu 2023. 
 9. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu:
  – z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Festiwalu oraz zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom Festiwalu; 
  – w celu usunięcia błędów lub omyłek w treści Regulaminu;
  – w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa;
  – gdyby potrzeba dokonania zmiany Regulaminu wynikła z okoliczności niezależnych od Organizatora, które wystąpiły po ogłoszeniu Regulaminu, a których Organizator nie mógł wcześniej przewidzieć. 
 10. Organizator informuje o zmianach regulaminu na stronie internetowej Organizatora, tj. www.www.eejfestiwal.pl.